Madagascar Mauritius Reunion 11 Days 9 Nights Until 18 Oct 2018

Madagascar Mauritius Reunion 11 Days 9 Nights Until 18 Oct 2018

Beaches & Sun History & Culture Romance Shopping Religion 4 Stars Hotel
Package Description

Madagascar Mauritius Reunion 11 Days 9 Nights Until 18 Oct 2018


CODE : TATMG4274
 Antananarivo, Madagascar
AirlineAir Austral
Travel period :
18 Oct 2023 to 28 Oct 2023
start from
USD 4,548
Why book Tour with TraveliGo.com
 • Final price! No hidden fees.
 • Best rate guaranteed
Date Subject Breakfast Lunch Dinner Hotels
กรุงเทพ – รียูเนียน – อันตานานาริโว (มาดากัสการ์) Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า
อันตานานาริโว –อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ Andasibe Hotel**** หรือเทียบเท่า
อันตานานาริโว – ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า
โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งุเบาบับ Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า
หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า
อันตานานาริโว – ตลาดลาดีค – มอริเชียส (พักค้าง 2 คืน) The Ravenala Attitude Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
มอริเชียส - เกาะอิลิลูซิคเครทส์ - เกาะอิลิลูดวกซ์ – ดำน้ำตื้นชมประการัง The Ravenala Attitude Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
น้ำตกซามาเรล - โรงงานผลิตรัม - เนินทรายเจ็ดสี– พอร์ตหลุยส์ - รียูเนียน (พักค้าง 2 คืน) LUX Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนีส์ LUX Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนิลา - แซงต์ เดอนีส์ -
กรุงเทพมหานคร -
Tour Itinerary
 • กรุงเทพ – รียูเนียน – อันตานานาริโว (มาดากัสการ์)
  08.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทรัล แถว Q 12-15 ประตูทางเข้าที่ 8
  10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเที่ยวบิน UU888 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน 
  15.30 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) นำท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เกาะมาดากัสการ์ 
  16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน UU611 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
  17.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า 
  หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบสำหรับพักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมเท่านั้น
 • อันตานานาริโว –อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ-มันตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจารึกไว้ในมรดกโลกในปี 2007 เป็นส่วนหนึ่งของป่าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร พื้นที่คุ้มครองอยู่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยู่ทางตะวันออกของอันตานานาริโว นำท่านผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวบริเวณชนบท และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สองข้างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของคนมาลากัสซี สภาพท้องนา อุตสาหกรรมการทำอิฐ การเผาถ่านและการเกษตรกรรมต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ นำท่านเดินสำรวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อค้นหาเสียงมหัศจรรย์ของ อินดรี – อินดรี ลีเมอร์พันธุ์ใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งลีเมอร์ อินดรี – อินดรี เป็นลีเมอร์ที่อาศัยอยู่เป็นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากับเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร) ลำตัวมีสีขาวดำ และมีหูเป็นพู่กลมขนาดใหญ่นอกจากนี้เสียงของ อินดรีอินดรี นั้นสามารถได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย นำท่านชม กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ และ ผีเสื้อหลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์สามารถพบได้ที่มาดากัสการ์เท่านั้น 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านแวะ ชมฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ และ ผีเสื้อหลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์สามารถพบได้ที่มาดากัสการ์เท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Andasibe Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 • อันตานานาริโว – ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ (Lemurs Park) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ให้ท่านได้สัมผัสลิเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของลิเมอร์นานาชนิด ที่มีมากมายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ชื่นชมและเล่นกับลิเมอร์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอันตานานาริโว
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเข้าชม Ambo imanga ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณและอาวุธที่ใช้ในการป้องกันการรุกรานจากศัตรู ซึ่งบริเวณป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นบนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอันตานานาริโว ได้โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเข้าชมป้อมปราการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของมาดากัสการ์ในอดีต ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอันตานานาริโว นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า และตลาดของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า 
  หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อพักค้างที่โมรอนดาวา 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม
 • โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งุเบาบับ
  05.00 น. นำท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโต แห่งกรุงอันตานานาริโว
  06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบับอันขึ้นชื่อแห่งเกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน MD702 
  07.00 น. เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava)
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองที่เป็นประตูสู่การเข้าชมต้นเบาบับ ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์ นำท่านนั่งรถแบบ 4WD มุ่งหน้าสู่ ป่าแล้งกิรินดี Kirindy Dry Forest (ระยะทางประมาณ 60 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) หนึ่งในระบบนิเวศน์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นป่าที่มีต้นไม้และหญ้าแห้งขึ้นปกคลุมจนได้สมญานามว่า “ป่าแล้ง” อย่างไรก็ดีป่าแห่งนี้ยังคงเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น หนูยักษ์จอมกระโดด หรือที่รู้จักในนาม “ลีเมอร์” สัตว์ประจำถิ่นอันน่ารักของมาดากัสการ์ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของกิ้งก่าและสัตว์นานาชนิดที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาพันธุ์ที่สามารถพบเห็นได้ ณ ป่าแล้งแห้งนี้ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างเมือง Belon'i Tsiribihina กับเมืองโมรอนดาวา (Morondava) ณ ช่วงถนนลูกรังแห่งนี้ท่านจะได้พบกับ "เบาบับ อัลเลย์" (Baobabs Alley) หรือ "เบาบับ ออฟ เดอะ อัลเลย์" (Alley of the Baobabs) หรือ "อเวนิว ออฟ เดอะ เบาบับ" (Avenue of the Baobabs) ต้นไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาดากัสการ์ ณ เบาบับ อัลเลย์ ท่านได้พบกับแนวต้นเบาบับที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 260 เมตร ซึ่งนับได้ประมาณ 20 - 25 ต้นไม้ และบางต้นนั้นมีความสูงกว่า 30 เมตร และมีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นเบาบับจากสายพันธุ์ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์อันแสนโดดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของป่าเบาบับ และรอชมพระอาทิตย์อัศดง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งแห่งผืนป่าเบาบับแห่งนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก  
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า
 • หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยนำท่านล่องเรือชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง ซึ่งสามารถออกสู่ทะเลได้ นำท่านเดินทางสู่ “เกาะเบทาฮิอนา – Betahiana” เพื่อแวะเที่ยว หมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village) ที่ยังคงการดำรงชีพด้วยการจับปลาและสัตว์ต่างๆในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศป่าโกงกาง, ชาวประมงพื้นเมือง ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับหาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองโมรอนดาวา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามแห่งเมืองโมรอนดาวา
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
  11.50 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเช็คอิน
  12.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินโมรอนดาวา สู่ สนามบินอิวาโต โดยเที่ยวบิน MD702
  13.50 น. เดินทางถึงสนามบินอันตานานาริโว
  นำท่านเที่ยวชม เมืองอันตานานาริโว แห่งเกาะมาดากัสการ์ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยมาดากัสการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก รองจาก กรีนแลนด์(Greenland) นิวกินี(Newgini) และบอร์เนียว(Borneo) วัดจากเหนือจรดใต้ยาว 1,600 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่เกือบเท่าครึ่งของประเทศฝรั่งเศส และใหญ่กว่าประเทศไทย 70,000 กว่าตารางกิโลเมตร นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังราชินี (Queen Palace) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับทำเนียบนายกรัฐมนตรี(Prime Minister Palace) ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีมาดากัสการ์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่งการรำลึกถึงการประกาศอิสระภาพของประเทศมาดากัสการ์
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก  
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า 
 • อันตานานาริโว – ตลาดลาดีค – มอริเชียส (พักค้าง 2 คืน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงอันตานานาริโว ให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่มีตั้งแต่ ตะกร้าพื้นเมืองสีสันแสบตา ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักต่างๆ ฟอสซิลหอย หรือ จะเป็นแอมโมไนต์ หินสี พลอย และอัญมณี เครื่องดนตรีพื้นเมืองของตกแต่งบ้าน อื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองอันตานานาริโว และ ชมวิถีการดำรงชีวิตของชาวมาดากัสการ์
  13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
  15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต
  16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส โดยเที่ยวบิน MK289  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
  19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Ravenala  Attitude Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 • มอริเชียส - เกาะอิลิลูซิคเครทส์ - เกาะอิลิลูดวกซ์ – ดำน้ำตื้นชมประการัง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เขต อนุรักษ์พันธุ์สัตว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึ่งเป็นเกาะที่ใช้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนานาชนิดในมอริเชียส โดยมีองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งมอริเชียส (The Mauritian Wildlife Foundation) เป็นผู้ดูแล และก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นนกนานาชนิด, เต่ายักษ์, กิ้งก่านาชนิด นำท่านชมสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเกาะแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่อ่าวน้ำเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Ile Aux Deux ซึ่งเป็นเกาะทางชายฝั่งตะวันออกของมอริเชียส มีเนื้อที่รอบๆเกาะประมาณ 100 เฮคเตอร์ เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในมอริเชียส นำท่านดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) และสัตว์ใต้ทะเลให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำและดำน้ำตื้น  (แนะนำให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำหากท่านต้องการดำน้ำตื้นชมโลกใต้ทะเลแห่งมอริเชียส)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองพอร์ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริเชียส หรือที่รู้จักในนาม “เกาะ  มอริเชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่งแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ โดดเด่นด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุดโรแมนติก ติดอันดับเกาะสวยของโลก อย่างไรก็ดีผู้ที่ค้นพบเกาะแห่งนี้เป็น ชาวโปรตุเกส และยังเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงเกาะมอริเชียสในศตวรรษที่ 16 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ชาวดัตช์ได้เดินทางมาตั้งรกรากและตั้งชื่อเกาะว่า “มอริเชียส”  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Ravenala Attitude Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 • น้ำตกซามาเรล - โรงงานผลิตรัม - เนินทรายเจ็ดสี– พอร์ตหลุยส์ - รียูเนียน (พักค้าง 2 คืน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิ้งอ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหินลาวา ซึ่งเป็นหินบะซอลล์ กลายเป็นโคลนและได้เปลี่ยนมาเป็นทรายในที่สุด ภูมิประเทศบริเวณนี้จะเป็นลักษณะเนินทรายซึ่งมีสีหลากสี จนได้รับการขนานนามว่า เนินทรายเจ็ดสี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของมอริเชียส ได้เวลานำท่านกลับสู่เมืองพอร์ทหลุยส์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตรัม (Rum Factory) ซึ่งบนเกาะแห่งนี้ประชาชนนิยมปลูกอ้อย ทำให้รัมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิต  
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว (Black river gorges) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของป่าเขา และน้ำตกที่สุดสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศมอริเชียส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแห่งแม่น้ำคงคา (Grand Bassin Sacred Lake) เป็นทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนอินเดียในประเทศมอริเชียสสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระศิวะที่พวกเขาเคารพนับถือ และในสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดฮินดู ที่ประดิษฐานของรูปเคารพของเหล่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาฮินดู ให้ท่านได้ทำการสักการะและเยี่ยมชมตามอัธยาศัย 
  15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพื่อเช็คอิน
  17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอริเชียส สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียูเนียน โดยเที่ยวบิน UU109 (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
  18.15 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส  (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว LUX Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 • แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนีส์
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ทุ่ง แปลน เด ซาบล์ส (Plaine des Sables) เพื่อชมหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่สวยงามและอัศจรรย์ยิ่ง ลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าปศุสัตว์อันเขียวขจี นำท่านแวะถ่ายรูปอันน่าประทับใจของทิวทัศน์เทือกเขาสลับซับซ้อนตระการตา มุ่งหน้าชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และมีการระเบิดอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี ภูเขาไฟรูปโล่ตั้งอยู่บนปลายเกาะเรอูนียงทางตะวันออก มีความสูง 2,631 เมตร (8,632 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเป็นพี่น้องกับภูเขาไฟเกาะฮาวาย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิอากาศและธรรมชาติ มีการระเบิดขึ้นกว่า 100 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2183 เป็นต้นมาและยังเป็นที่จับตามองมาถึงปัจจุบัน การระเบิดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของเกาะรียูเนียนเมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่านสามารถถ่ายรูปที่ปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บภาพลาวาร้อนสีแดงตัดกับหินภูเขาไฟสีดำสนิทที่ค่อยๆ ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ (การขึ้นชมบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทางไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก) ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรียูเนียน และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกอีกด้วย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) นำท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ (Léon Dierx Museum) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของคนรักศิลปะ โดยภายในพิพิธภัณฑ์นั้นก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1911 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานศิลปะร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่เป็นจำนวนมาก  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว LUX Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 • ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนิลา - แซงต์ เดอนีส์
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านสู่ ไร่วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรียูเนียน ให้ท่านได้เก็บภาพต้นวนิลาและภาพความงามของไร่วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Piton des Neiges เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านสไตล์เคร-ออล ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเคร-ออล และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie) ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบริเวณพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยบริเวณนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพของน้ำตกหลายสาย ที่ไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึ่งรู้จักกันในนาม Bride’s Veil เหมือนผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว และได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีน้ำตกสวยงามที่สุดแห่งเกาะรียูเนียน อิสระให้ท่านถ่ายรูปความงามตามธรรมชาติของน้ำตกแห่งนี้ ได้เวลานำท่านสู่หมู่บ้านเพื่อชมความสวยงามของอาคารในแบบศิลปะฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียูเนียน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะรียูเนียน นำท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์(Basilica of St Denis) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้านหน้ามหาวิหารยังมีลานน้ำพุขนาดเล็กที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งเกาะรียูเนียน แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานำท่านชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois อีกหนึ่งสวนที่ถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองแซงต์ เดอนีส์โดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของถนน ตัวเมือง และวิวทะเลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพที่นิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือท้องทะเลเมืองแซงต์ เดอนีส์ นำท่านถ่ายรูปกับปืนใหญ่ที่ในอดีตที่ฝรั่งเศสได้มีการตั้งประจำการ เพื่อปกป้องการรุกรานจากการล่าอาณานิคมจากประเทศอื่น นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de l'État อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยสวนพฤกษศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1767 - 1773 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเปิดทำการในสิงหาคม 1855 ภายในสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de l'État นั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากกว่า 50 ชนิด 
  18.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
  20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส  (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) โดยเที่ยวบิน UU887 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน
 • กรุงเทพมหานคร
  07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
Terms and Conditions
 • ชำระเงินเต็มจำนวน
Package Include
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน UU, MD, MK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ

 • ค่าวีซ่าประเทศรียูเนียน

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

 
Package Exclude
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 
Cancellation
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู