Travel Insurance Australia Insurance in Australia (Australia)

Travel Insurance Australia Insurance in Australia (Australia)

Insurance Australia Insurance in Australia (Australia)

ประกันเดินทางAustralia ประกันการเดินทางในAustralia ประกันภัยการเดินทางAustralia ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Australia

 • Ashmore and Cartier Islands
 • Australian Antarctic Territory
 • Australian Capital Territory
 • Christmas Island
 • Territory of the Cocos (Keeling) Islands
 • Victoria
 • Tasmania
 • Coral Sea Islands
 • Heard Island and McDonald Islands
 • Jervis Bay Territory
 • New South Wales
 • Norfolk Island
 • Northern Territory
 • Queensland
 • South Australia
 • Western Australia
Weather Australia Today
Current Time
Weather Australia Today 13°C
Thu
Weather on Thu 31°/17°
Fri
Weather on Fri 26°/14°
Sat
Weather on Sat 30°/15°
Sun
Weather on Sun 33°/18°
Mon
Weather on Mon 33°/18°
Tue
Weather on Tue 34°/19°
Currency Exchange Rate   to

  1 =