Travel Insurance Finland Insurance in Finland (Finland)

Travel Insurance  Finland Insurance in Finland (Finland)

Insurance Finland Insurance in Finland (Finland)

ประกันเดินทางFinland ประกันการเดินทางในFinland ประกันภัยการเดินทางFinland ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Finland

  • Kainuu
  • Western Finland
  • Northern Finland
  • Southern Finland
  • Eastern Finland
  • North Karelia
  • Northern Ostrobothnia
  • Aland
  • Lapland
Weather Finland Today
Current Time
Weather Finland Today 5°C
Tue
Weather on Tue -1°/-10°
Wed
Weather on Wed 2°/-1°
Thu
Weather on Thu 2°/-8°
Fri
Weather on Fri 2°/-7°
Sat
Weather on Sat 4°/-4°
Sun
Weather on Sun 4°/-5°
Currency Exchange Rate   to

  1 =