Travel Insurance Guernsey Insurance in Guernsey (Guernsey)

Travel Insurance  Guernsey Insurance in Guernsey (Guernsey)

Insurance Guernsey Insurance in Guernsey (Guernsey)

ประกันเดินทางGuernsey ประกันการเดินทางในGuernsey ประกันภัยการเดินทางGuernsey ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Weather Guernsey Today
Current Time
Weather Guernsey Today 7°C
Tue
Weather on Tue 12°/9°
Wed
Weather on Wed 10°/4°
Thu
Weather on Thu 12°/9°
Fri
Weather on Fri 9°/1°
Sat
Weather on Sat 11°/4°
Sun
Weather on Sun 10°/2°
Currency Exchange Rate   to

  1 =