Travel Insurance Iceland Insurance in Iceland (Iceland)

Travel Insurance  Iceland Insurance in Iceland (Iceland)

Insurance Iceland Insurance in Iceland (Iceland)

ประกันเดินทางIceland ประกันการเดินทางในIceland ประกันภัยการเดินทางIceland ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Iceland

  • Capital Region
  • South Iceland
  • East Iceland
  • North Iceland
  • Southern Peninsula
  • West Iceland
  • Westfjords
Weather Iceland Today
Current Time
Weather Iceland Today 1°C
Tue
Weather on Tue 1°/-1°
Wed
Weather on Wed -4°/-5°
Thu
Weather on Thu -5°/-9°
Fri
Weather on Fri -9°/-18°
Sat
Weather on Sat -6°/-10°
Sun
Weather on Sun -7°/-14°
Currency Exchange Rate   to

  1 =