Travel Insurance Italy Insurance in Italy (Italy)

Travel Insurance Italy Insurance in Italy (Italy)

Insurance Italy Insurance in Italy (Italy)

ประกันเดินทางItaly ประกันการเดินทางในItaly ประกันภัยการเดินทางItaly ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Italy

 • Abruzzo
 • Aosta Valley
 • Apulia
 • Basilicata
 • Calabria
 • Campania
 • Emilia-Romagna
 • Friuli-Venezia Giulia
 • Lazio
 • Liguria
 • Lombardy
 • Marche
 • Molise
 • Piedmont
 • Sardinia
 • Sicily
 • Tuscany
 • Trentino-Alto Adige
 • Umbria
 • Veneto
 • Elba Island
Weather Italy Today
Current Time
Weather Italy Today 8°C
Mon
Weather on Mon 12°/6°
Tue
Weather on Tue 13°/5°
Wed
Weather on Wed 14°/5°
Thu
Weather on Thu 14°/5°
Fri
Weather on Fri 14°/6°
Sat
Weather on Sat 13°/8°
Currency Exchange Rate   to

  1 =