Travel Insurance Liechtenstein Insurance in Liechtenstein (Liechtenstein)

Travel Insurance  Liechtenstein Insurance in Liechtenstein (Liechtenstein)

Insurance Liechtenstein Insurance in Liechtenstein (Liechtenstein)

ประกันเดินทางLiechtenstein ประกันการเดินทางในLiechtenstein ประกันภัยการเดินทางLiechtenstein ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Liechtenstein

  • Schaan
  • Triesen
  • Triesenberg
  • Vaduz
Weather Liechtenstein Today
Current Time
Weather Liechtenstein Today -1°C
Tue
Weather on Tue 0°/-9°
Wed
Weather on Wed 3°/-7°
Thu
Weather on Thu -1°/-8°
Fri
Weather on Fri -1°/-6°
Sat
Weather on Sat 1°/-7°
Sun
Weather on Sun 3°/-6°
Currency Exchange Rate   to

  1 =