Travel Insurance Malta Insurance in Malta (Malta)

Travel Insurance  Malta Insurance in Malta (Malta)

Insurance Malta Insurance in Malta (Malta)

ประกันเดินทางMalta ประกันการเดินทางในMalta ประกันภัยการเดินทางMalta ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Malta

  • Malta
Weather Malta Today
Current Time
Weather Malta Today 15°C
Tue
Weather on Tue 16°/13°
Wed
Weather on Wed 16°/14°
Thu
Weather on Thu 16°/15°
Fri
Weather on Fri 16°/12°
Sat
Weather on Sat 18°/17°
Sun
Weather on Sun 18°/17°
Currency Exchange Rate   to

  1 =