Travel Insurance Moldova Insurance in Moldova (Moldova)

Travel Insurance  Moldova Insurance in Moldova (Moldova)

Insurance Moldova Insurance in Moldova (Moldova)

ประกันเดินทางMoldova ประกันการเดินทางในMoldova ประกันภัยการเดินทางMoldova ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Moldova

  • Balti
  • Ungheni
  • Cahul
  • Transnistria
  • Chisinau
Weather Moldova Today
Current Time
Weather Moldova Today 3°C
Tue
Weather on Tue 10°/3°
Wed
Weather on Wed 7°/3°
Thu
Weather on Thu 5°/-3°
Fri
Weather on Fri 5°/1°
Sat
Weather on Sat 12°/6°
Sun
Weather on Sun 10°/5°
Currency Exchange Rate   to

  1 =