Travel Insurance Vatican City Insurance in Vatican City (Vatican City)

Travel Insurance  Vatican City Insurance in Vatican City (Vatican City)

Insurance Vatican City Insurance in Vatican City (Vatican City)

ประกันเดินทางVatican City ประกันการเดินทางในVatican City ประกันภัยการเดินทางVatican City ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Weather Vatican City Today
Current Time
Weather Vatican City Today 12°C
Mon
Weather on Mon 12°/6°
Tue
Weather on Tue 13°/5°
Wed
Weather on Wed 14°/5°
Thu
Weather on Thu 14°/5°
Fri
Weather on Fri 14°/6°
Sat
Weather on Sat 16°/11°
Currency Exchange Rate   to

  1 =