Travel Insurance Sweden Insurance in Sweden (Sweden)

Travel Insurance Sweden Insurance in Sweden (Sweden)

Insurance Sweden Insurance in Sweden (Sweden)

ประกันเดินทางSweden ประกันการเดินทางในSweden ประกันภัยการเดินทางSweden ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Sweden

 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gavleborg
 • Gotland
 • Halland
 • Jamtland
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Ostergotland
 • Skane
 • Sodermanland
 • Varmland
 • Vasterbotten
 • Vasternorrland
 • Vastmanland
 • Vastra Gotaland
 • Jonkoping
 • Kalmar
 • Orebro
 • Stockholm
 • Uppsala
Weather Sweden Today
Current Time
Weather Sweden Today 4°C
Thu
Weather on Thu 4°/-2°
Fri
Weather on Fri 4°/-4°
Sat
Weather on Sat 5°/-1°
Sun
Weather on Sun 4°/2°
Mon
Weather on Mon 5°/-3°
Tue
Weather on Tue 3°/-5°
Currency Exchange Rate   to

  1 =