Passport & VisaPapua New Guinea

Passport & Visa Papua New Guinea

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าปาปัวนิวกินีจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของ PNG เว้นแต่เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือ eVisa นักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน

Show map
Show map
Currency Exchange Rate   to

  1 =