Travel Insurance Faroe Islands Insurance in Faroe Islands (Faroe Islands)

Travel Insurance  Faroe Islands Insurance in Faroe Islands (Faroe Islands)

Insurance Faroe Islands Insurance in Faroe Islands (Faroe Islands)

ประกันเดินทางFaroe Islands ประกันการเดินทางในFaroe Islands ประกันภัยการเดินทางFaroe Islands ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Faroe Islands

  • Torshavn
Weather Faroe Islands Today
Current Time
Weather Faroe Islands Today 3°C
Tue
Weather on Tue 8°/-4°
Wed
Weather on Wed 6°/-4°
Thu
Weather on Thu 4°/-7°
Fri
Weather on Fri 3°/-7°
Sat
Weather on Sat 6°/4°
Sun
Weather on Sun 4°/3°
Currency Exchange Rate   to

  1 =